Algemene Voorwaarden2017-09-27T13:39:08+00:00
[vc_row full_width=”” parallax=”” parallax_image=””][vc_column width=”1/1″][vc_column_text css_animation=””]

Bekijk hieronder onze Algemene Voorwaarden

De consument heeft het recht aan de onderneming mee te delen dat hij afziet van de aankoop, zonder betaling van een boete en zonder opgave van motief binnen de 14 kalenderdagen vanaf de dag die volgt op de levering van het goed.

Er zijn echter uitzonderingen. Voor deze uitzonderingen geldt volgende regeling:
De consument beschikt niet over het recht om van de aankoop af te zien.

Deze uitzonderingsclausule geldt voor:

 1. Aanbiedingen zijn geldig zolang de voorraad strekt.

 2. Softwarepakketten, inktcartridges en tonercassettes waarvan de verzegeling verbroken is of de verpakking geopend is, of die geïnstalleerd of geregistreerd zijn.

 3. Verbruiksartikelen zoals beschermfolie of reinigingsvloeistof (indien geopend).

 4. Artikelen die om hygiënische redenen niet geruild kunnen worden zoals oordopjes, in-ear-headsets (indien geopend).

 5. Ingewisselde of ingevulde vouchers of tegoedbonnen.

Artikel 1 – Toepasselijkheid

In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder ‘Microman’:
Microman Europe N.V., tevens handelend onder de handelsnamen: Microman, Microman Computer, en MediaMan.

Koper
iedere natuurlijke persoon of rechtspersoon die met Microman in een contractuele relatie van welke aard dan ook staat of komt te staan.

‘Consument Koper’
iedere natuurlijke persoon of rechtspersoon die, uitsluitend voor niet-beroepsmatige doeleinden, op de markt gebracht producten of diensten verwerft of gebruikt.

‘Producten’
het onderwerp van een of meerdere overeenkomsten.

‘Website(s)’
de volgende websites (tezamen of afzonderlijk), die door Microman beheerd worden: www.microman.be,

Artikel 2 – Identiteit van de verkoper
Wij zijn:

Microman Europe N.V.

Brugstraat 131/1

2960 Brecht

E-mailadres: info@microman.be

Telefoonnummer: 03 283 42 42

Ondernemingsnummer: BE 0473 008 820

BTW-nummer: BE 0473 008 820

Artikel 3 – Toepasselijkheid & voorwaarden

 1. Onze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van Microman Europe N.V. aan jou als Consument (iedere natuurlijke persoon die, uitsluitend voor niet-beroepsmatige doeleinden, op de markt gebracht producten of diensten verwerft of gebruikt).

 2. Wij leveren enkel in België. Als je een leveringsadres in een ander land opgeeft, kunnen we je bestelling weigeren.

 3. Om een bestelling te kunnen plaatsen, moet je minstens 18 jaar oud zijn. Als je geen 18 bent, vragen we je om de bestelling door je ouders of wettelijke voogd te laten plaatsen. Als we merken dat een bestelling geplaatst is door een minderjarige, kunnen we deze bestelling weigeren.

 4. Als naast deze algemene voorwaarden ook bijkomende bijzondere voorwaarden van toepassing zijn, geldt bovenstaande ook voor die bijzondere voorwaarden. Als onze algemene voorwaarden strijdig zouden zijn met die bijzondere voorwaarden kan jij als consument altijd de meest voordelige tekst in jouw voordeel inroepen.

 5. Het plaatsen van een bestelling op de website geldt als uitdrukkelijke aanvaarding van onze algemene verkoopsvoorwaarden die steeds beschikbaar zijn via de website.

 6. Als je online bestelt, bezorgen we je bovendien samen met de bestellingsbevestiging of ten laatste bij de levering een kopie van deze algemene voorwaarden in een formaat dat je kan opslaan of afdrukken. We raden je overigens aan om dit altijd te doen.

Artikel 4 – Ons aanbod en jouw bestelling

 1. Als een aanbod slechts een beperkte geldigheidsduur heeft of onderworpen is aan bepaalde voorwaarden, vermelden we dit uitdrukkelijk in ons aanbod.

 2. We beschrijven altijd zo volledig en nauwkeurig mogelijk wat we jou verkopen en hoe het bestelproces zal verlopen. De beschrijving is in elk geval voldoende gedetailleerd om jou een goede beoordeling te laten maken. Als we gebruik maken van afbeeldingen, zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden goederen en/of diensten. Vergissen is echter menselijk en als we ons overduidelijk vergist hebben, zijn we niet verplicht om jou een overeenkomstig goed of dienst te leveren.

 3. Jouw bestelling is compleet en de overeenkomst tussen ons is definitief zodra we voor jouw betalingstransactie met krediet- of debetkaarten de goedkeuring door de uitgever van de kaart ontvangen hebben. We aanvaarden Bancontact/Mister Cash, PayPal, Visa, MasterCard, Maestro, overschrijving, rembours, contant. Indien de uitgever van je kaart weigert om in te stemmen met je betaling aan ons, kunnen wij niet verantwoordelijk worden gesteld voor vertragingen bij de levering en/of niet-levering van jouw bestelling. Bestellingen zonder geldige betaling op naam van de geregistreerde kaarthouder worden niet aanvaard of verwerkt.

 4. Om een product aan te kopen, voeg je het product toe aan je winkelmandje. Nadien geef je je contactgegevens en facturatiegegevens in. Vervolgens kies je je wijze van levering: per post, afhalen Bpack@bpost, op afspraak of afhalen in een erkende winkel. In de laatste stap krijg je een overzichtspagina, aanvaard je onze algemene voorwaarden en bevestig je je betaling door het indrukken van de bestelknop met als bijschrift “bestelling met betalingsverplichting” of woorden van dezelfde strekking. Als je deze stappen hebt doorlopen, is je aankoop definitief. Wij zullen je per mail een bevestiging overmaken van jouw bestelling.

Artikel 5 – Herroepingsrecht

 1. Als je goederen of diensten bij ons online koopt, heb je gedurende 14 dagen vanaf in geval van goederen: de levering OF in geval van diensten: het sluiten van de overeenkomst het recht om te beslissen dat je de goederen niet wil houden. Je kan je bestelling dan zonder betaling van een boete en zonder opgave van reden terugsturen. Binnen de 14 dagen nadat we je bestelling teruggekregen hebben of je hebt aangegeven dat je wil afzien van de overeenkomst, betalen we je de volledige aankoopprijs ervan terug met hetzelfde betaalmiddel waarmee je hebt betaald. In geval van deelbetaling met kredietkaart storten we het terug op je rekening.

 2. Indien de goederen onmogelijk per post kunnen worden teruggezonden zullen wij deze bij jou komen afhalen en zullen jou hiervoor geen kosten worden aangerekend.

 3. Wij mogen wachten met terugbetaling tot wij de goederen hebben teruggekregen of tot je hebt aangetoond dat je de goederen hebt teruggezonden, al naar gelang welk tijdstip eerst valt.

 4. Tijdens de eerste 14 dagen na de levering verwachten we dat je zorgvuldig omgaat met de bestelling en de verpakking. Als je de goederen nog wil kunnen terugsturen zoals hierboven omschreven, mag je ze enkel in die mate uitpakken of gebruiken als nodig is om te kunnen beoordelen of je het goed wenst te behouden. Teruggestuurde goederen mogen gepast zijn, maar mogen niet gebruikt zijn. Als je de goederen terugstuurt, moet dit indien mogelijk gebeuren samen met de originele verpakking, met alle geleverde toebehoren en in de originele staat en verpakking en rekening houdende met onze instructies.

 5. Je kan je retourpakket retourneren via de post of een koerier of langsbrengen in een van onze winkels.

 6. Om je herroepingsrecht, zowel in het geval van levering van diensten als levering van goederen snel en correct uit te oefenen, kan je het hieronder vermelde formulier invullen en dit opsturen naar Microman Europe N.V., Brugstraat 131/1, 2960 Brecht. Wij zullen je per e-mail een ontvangstbevestiging van jouw herroeping sturen.

Wil je precies en snel op de hoogte zijn van de status van je retourzending, dan kun je het beste je retour bij ons aanmelden per e-mail of telefoon, dan bezorgen wij je de juiste formulieren.

Artikel 6 – De prijs

 1. Tijdens de periode die we in ons aanbod vermelden, wijzigen onze prijzen niet, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in BTW-tarieven.

 2. Onze prijzen zijn inclusief alle belastingen, BTW, taksen en diensten. Je komt dus nooit voor verrassingen te staan. We kunnen wel beslissen om bovenop de aankoopprijs ook de verzendkosten aan te rekenen. In dat geval melden we dat altijd voordat je je aankoop definitief plaatst.

Artikel 7 – Betaling

Onze facturen zijn contant betaalbaar bij ontvangst of door middel van storting binnen de 14 dagen op één van onze rekeningen vermeld op de voorzijde van de factuur. De koper is niet gerechtigd schuldvergelijking toe te passen tegenover de verkoper of diens rechtsopvolgers ten aanzien van vorderingen uit hoofde van levering volgens deze Algemene verkoopsvoorwaarden.

Artikel 8 – Niet-betaling

Na de vervaldag geldt een rentevoet van: de referentie-intrestvoet, vermeerderd met zeven (7) procentpunten en afgerond tot het hogere halve procentpunt, en dit van rechtswege en zonder ingebrekestelling. Indien de koper in gebreke is te betalen, is de verkoper niet verplicht tot verdere levering en kan de verkoper tot ontbinding van de overeenkomst besluiten en schadevergoeding vorderen. De niet-betaling van een factuur op de vervaldag brengt de onmiddellijke opeisbaarheid van alle openstaande facturen, zelfs de niet-vervallen, met zich mee, zonder rekening te houden met voordien toegestane betalingsvoorwaarden.

Bij niet-betaling van een factuur op de vervaldag verbindt de koper zich er uitdrukkelijk toe, behalve de hoofdsom van de schuld, de rente en de eventuele invorderingskosten als schadevergoeding aan de verkoper een bedrag te betalen gelijk aan tien ten honderd (10%) van de onbetaalde factuurbedragen, exclusief BTW, met een minimum van vijftig euro (€ 50,00).

De voorbehoudloze betaling van een gedeelte van het gefactureerd bedrag, geldt als aanvaarding van de factuur. Gedeeltelijke afbetalingen worden aanvaard onder alle voorbehoud en zonder enige nadelige erkentenis. Ze worden toegerekend op eventueel gemaakte gerechtskosten, daarna op de vervallen rente, vervolgens op de forfaitaire schadevergoeding en tenslotte op de hoofdsom.

De aanvraag tot gerechtelijke reorganisatie, staking van betaling – zelfs niet officieel vastgesteld – of elk ander feit wijzend op de insolvabiliteit van de koper, heeft voor gevolg dat de facturen betreffende de geleverde diensten onmiddellijk opeisbaar zijn. Wij behouden ons in dit geval het recht voor gedane bestellingen te annuleren door eenvoudige kennisgeving aan de koper bij aangetekende brief, zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn.

Artikel 9 – Klachten Factuur

Klachten met betrekking tot de factuur dienen gemeld te worden per aangetekend schrijven binnen de acht (8) dagen na factuurdatum. Bij gebrek hieraan zal de factuur beschouwd worden als zijnde aanvaard zonder enig voorbehoud. Klachten wegens zichtbare gebreken of niet-conformiteit van de levering dienen op straffe van verval schriftelijk geformuleerd te worden met duidelijke vermelding van de gebreken, binnen de acht (8) dagen na levering of desgevallend uitnodiging tot in ontvangstname van de goederen. Gebrekkige goederen kunnen slechts teruggezonden worden na schriftelijk akkoord van de verkoper en reizen steeds op kosten en risico van de koper.

Klachten wegens verborgen gebreken dienen op straffe van verval schriftelijk geformuleerd te worden met duidelijke vermelding van de gebreken. Partijen komen overeen dat de korte termijn waarvan sprake in artikel 1684 B.W. of in andere wettelijke bepalingen, op zes (6) maand bepaald wordt vanaf de datum van levering of desgevallend uitnodiging tot in ontvangstname van de goederen.

Klachten ontheffen de klant niet van de overeengekomen betalingsverplichtingen binnen de in deze Algemene verkoopsvoorwaarden gestelde termijn.


Artikel 10 – Conformiteit en garantie

 1. Wij garanderen dat onze goederen conform zijn aan je bestelling en voldoen aan de normale verwachtingen die je ervan mag hebben rekening houdende met de specificaties van het product. Wij garanderen je natuurlijk ook dat onze goederen voldoen aan alle op het ogenblik van je bestelling bestaande wetten.

 2. Bovendien hanteren wij voor consumenten wat betreft het leveren van goederen de wettelijke minimumgarantietermijn van twee jaar indien het goed niet conform is aan de geplaatste bestelling. Dit betekent dat bij gebreken of defecten aan het goed tot 2 jaar na de levering dit goed kosteloos wordt hersteld, dan wel vervangen.

  Voor zover dit mogelijk en redelijk is, hebt u de keuze tussen herstelling of vervanging. Enkel ingeval de herstelling of de vervanging buitensporig of onmogelijk is of niet binnen een redelijke termijn kan worden uitgevoerd, heeft u het recht om een prijsverlaging of de ontbinding van de verkoopovereenkomst te eisen.

  Indien het defect of gebrek zich manifesteert binnen de 6 maanden na de levering wordt dit geacht reeds te hebben bestaan voor de levering, tenzij wij het tegendeel kunnen bewijzen. Na 6 maanden zal u zelf moeten bewijzen dat het gebrek reeds bij de levering aanwezig was.

Artikel 11 – Levering en uitvoering

 1. Alle goederen en diensten worden geleverd op het door jou bij je bestelling aangegeven adres.

 2. Wanneer een artikel in stock is wordt het aangeboden op uw leveringsadres in 1 à 4 werkdagen.

 3. Leveringen gebeuren maandag tot en met vrijdag tussen 08:00 uur en 22:00 uur, zaterdag tussen 08:00 uur en 18:00 uur, Op afspraak (€ 9.95), Microman Goeiemorgen: maandag tot en met vrijdag tussen 06:30 en 9:00 uur (€ 17.95), Microman VandaagNog: Tussen 18:00 uur en 22:00 uur dezelfde dag. (mogelijk tot 15:00 uur, € 17.95).

 4. Als wij niet tijdig kunnen leveren, verwittigen wij je altijd voor het verstrijken van de voorziene leveringstermijn. Als wij dat niet doen, kan je kosteloos afzien van je bestelling. In dat geval betalen wij je uiterlijk binnen 30 dagen na ontbinding terugbetalen.

 5. Onze verzendingen gebeuren steeds op ons risico. Je hoeft je dus geen zorgen te maken om goederen die verloren gaan in de post. Als je ons echter goederen terugzendt binnen de 14 dagen na aankoop omdat je ze liever niet wil houden, ben jij verantwoordelijk voor het transport.

 6. Indien de door ons geleverde goederen tijdens het transport werden beschadigd, niet overeenstemmen met de artikelen die op de leveringsbon vermeld staan of niet overeenkomen met de artikelen die je had besteld, moet je dit zo snel mogelijk en zeker binnen de 3 dagen melden en de artikelen naar ons terug sturen binnen de 14 kalenderdagen na ontvangst.

We kunnen niet verantwoordelijk worden gesteld voor enige gevolgschade wegens laattijdige levering of niet-levering door de transporteur die de onderneming heeft aangesteld. Onze aansprakelijkheid blijft in dergelijke gevallen beperkt tot de waarde van de artikelen waarvan wordt aangetoond dat ze niet door de klant werden ontvangen.

Artikel 12 – Duur

 1. Je kan een overeenkomst die voor onbepaalde duur is aangegaan te allen tijde opzeggen met inachtneming van daartoe overeengekomen opzeggingsregels en een opzegtermijn van één maand.

 2. Een overeenkomst die voor bepaalde duur is aangegaan heeft een looptijd van twee jaar.

 3. Indien in een goederenovereenkomst van bepaalde duur is overeengekomen dat bij jouw stilzwijgen de overeenkomst zal worden verlengd, zal de overeenkomst worden voortgezet als een overeenkomst voor onbepaalde duur en zal de opzegtermijn na voortzetting van de overeenkomst één maand bedragen.

 4. Wanneer een dienstenovereenkomst van bepaalde duur afgesloten tussen jou en Microman N.V. een beding tot stilzwijgende verlenging bevat, wordt dit beding geplaatst in vetgedrukte letters en in een kader los van de tekst, op de voorzijde van de eerste bladzijde.

 5. Dit beding vermeldt de gevolgen van de stilzwijgende verlenging waaronder de bepaling van de hiernavolgende paragraaf m.b.t. de opzegging, evenals de uiterste datum waarop je je kan verzetten tegen de stilzwijgende verlenging van de overeenkomst en de wijze waarop hij kennis geeft van dit verzet. Je kan, na de stilzwijgende verlenging van een dienstenovereenkomst van bepaalde duur, op elk ogenblik zonder vergoeding de overeenkomst opzeggen met inachtneming van de opzeggingstermijn van twee maanden.

Artikel 13 – Overmacht

 1. In geval van overmacht zijn wij niet gehouden onze verplichtingen na te komen. In dat geval kunnen wij ofwel onze verplichtingen opschorten voor de duur van de overmacht, ofwel de overeenkomst definitief ontbinden.

 2. Overmacht is elke omstandigheid buiten onze wil en controle die de nakoming van onze verplichtingen geheel of gedeeltelijk verhindert. Hieronder begrijpen wij onder meer, stakingen, brand, bedrijfsstoringen, energiestoringen, storingen in een (telecommunicatie-)netwerk of verbinding of gebruikte communicatiesystemen en/of het op enig moment niet beschikbaar zijn van onze website, niet of niet-tijdige levering van toeleveranciers of andere ingeschakelde derden.

Artikel 14 – Intellectuele eigendom

 1. Onze website, logo’s, teksten, foto’s, namen en in het algemeen al onze communicatie zijn beschermd door intellectuele eigendomsrechten die hetzij bij ons, hetzij bij onze toeleveranciers of andere rechthebbenden liggen.

 2. Het is verboden gebruik te maken van en/of wijzigingen aan te brengen in de intellectuele eigendomsrechten zoals beschreven in dit artikel. Zo mag je bijvoorbeeld tekeningen, foto’s namen, teksten, logo’s kleurencombinatie, etc. niet kopiëren of reproduceren zonder onze voorafgaande en uitdrukkelijke schriftelijke toestemming.

Artikel 15 – Klachtenregeling en geschillen

 1. We hopen natuurlijk steeds dat al onze klanten 100% tevreden zijn. Als je toch klachten zou hebben over onze goederen of diensten, kan je ons contacteren via klantenservice@microman.be. We doen er alles aan om je klacht binnen de 3 dagen te behandelen.

 2. Op alle overeenkomsten die we afsluiten met onze klanten, ongeacht hun woonplaats, is uitsluitend het Belgische recht van toepassing en bij geschillen zijn enkel de bevoegde Belgische rechtbanken bevoegd. Indien om redenen van internationaal recht toch een ander recht van toepassing is, zal bij de interpretatie van huidige algemene voorwaarden in de eerste plaats teruggegrepen worden naar de Belgische Wet Marktpraktijken en Consumentenbescherming.

Algemene Voorwaarden Microman Europe N.V., 1 januari 2015

This Is A Custom Widget

This Sliding Bar can be switched on or off in theme options, and can take any widget you throw at it or even fill it with your custom HTML Code. Its perfect for grabbing the attention of your viewers. Choose between 1, 2, 3 or 4 columns, set the background color, widget divider color, activate transparency, a top border or fully disable it on desktop and mobile.

This Is A Custom Widget

This Sliding Bar can be switched on or off in theme options, and can take any widget you throw at it or even fill it with your custom HTML Code. Its perfect for grabbing the attention of your viewers. Choose between 1, 2, 3 or 4 columns, set the background color, widget divider color, activate transparency, a top border or fully disable it on desktop and mobile.